Ewa Oberska

Jestem psychoterapeutą i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapii integratywnej w Warszawie, Kolegium Nauczycielskie na kierunku pedagogika specjalna oraz uzupełniające studia magisterskie na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od kilkunastu lat pracuję jako pedagog specjalny: w ośrodku dla niepełnosprawnych, przedszkolu integracyjnym, a obecnie w szkole podstawowej. Swoje doświadczenie i wiedzę poszerzam uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach. Pracuję pod stała superwizją.

Ewa Oberska
Małgorzata Poręba

Małgorzata Poręba

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz 4letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od prawie 10 lat pracuję jako psycholog, psychoterapeuta w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, prowadząc psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz udzielając wsparcia psychologicznego osobom starszym lub osobom w kryzysie. Prowadzę także warsztaty umiejętności psychospołecznych (ukończona Śląska Szkoła Trenerów „Gniazdo”) przeznaczone głównie dla pracowników Ośrodka.

Jestem pasjonatką wędrówek po górach, śpiewu i dobrej książki.

Marzena Nowak-Kita

Jestem psychoterapeutą PTP z ukończonym całościowym czteroletnim szkoleniem w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, asystentem psychodramy w Psychodrama Association for Europe – po pierwszym stopniu szkolenia w psychodramie wg J. L. Moreno, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (szkolenia ukończone w ramach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii), absolwentką podyplomowych studiów z psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz absolwentką studiów pedagogicznych.

W swojej pracy bazuję głównie na podejściu psychodynamicznym. Korzystam również z założeń psychoterapii systemowej i poznawczo-behawioralnej, a także z elementów psychodramy i monodramy.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam poprzez kilkunastoletnią praktykę zawodową, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową w Placówce Opieki Medycznej, współpracując z wieloma instytucjami takimi jak MOPS, sąd i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Współtworzyłam i realizowałam liczne programy profilaktyczne w szkołach dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Przez kilka lat byłam wykładowcą na kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii uzależnień.

Zobacz więcej

Nieustannie podwyższam swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i kursach, gdyż zawód psychoterapeuty wymaga szerokiej wiedzy oraz stałego poszerzania własnej samoświadomości i umiejętności monitorowania procesów zachodzących w relacji terapeutycznej.

W swojej pracy kieruję się zapisami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeutów, a także poddaję ją regularnej superwizji.

Marzena Nowak-Kita

Jadwiga Rynkiewicz

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Obecnie szkolę się w Katowickim Instytucie Psychoterapii na Akredytowanym Kursie Psychoterapii w podejściu integracyjnym systemowo-ericksonowskim, oraz na innych szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi, nastolatkami i osobami dorosłymi.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach, Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu oraz Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pracuję z pacjentami mającymi trudność z radzeniem sobie w codziennym funkcjonowaniu z powodu zaburzeń lękowych, nadmiernego stresu, niewystarczającej kontroli jedzenia czy objawów chorobowych o podłożu somatycznym. W swojej pracy wykorzystuję metody terapii ericksonowskiej, TSR, elementy IFS i dialogu motywującego.

Jadwiga Rynkiewicz

Anna Pałka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W zawodzie psychologa pracuję od 2013 roku. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia stosowana. Jestem w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii: „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” pod kierownictwem naukowym prof. Bogdana de Barbaro. Swoje doświadczenie zdobywałam, pracując z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Bardzo lubię pracę z innymi ludźmi, a przede wszystkim towarzyszenie im w procesie zmian i rozwoju.

Anna Pałka

Małgorzata Perlak

Jestem psychologiem ze specjalnościami: psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym pod superwizją. Prowadzę również konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne. Jako trener wspieram rozwój kompetencji psychospołecznych uczestników podczas warsztatów i szkoleń.
Pracuję także z osobami przeżywającymi różnego rodzaju kryzysy psychologiczne: rodzinne, zawodowe bądź spowodowane chorobą bliskich osób.
Wolny czas spędzam, wędrując po górskich szczytach wraz z mężem i synem.

Oferta:

 • pomoc psychologiczna,
 • psychoterapia indywidualna (zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, trudności interpersonalne),
 • pomoc w kryzysach życiowych,
 • treningi oraz warsztaty antystresowe,
 • warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych,
 • szkolenia z obszaru komunikacji medycznej.
Małgorzata Perlak

Magdalena Pęcak

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Moja praktyka zawodowa związana jest z terapią zaburzeń nastroju, lękowych, osobowości z zastosowaniem metod CBT jak również elementów Terapii Schematu oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania.
Często pracuję z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji, czują się samotne, smutne, odczuwają brak energii, doświadczyły straty, zmagają się z presją otoczenia, przewlekłym stresem w pracy lub nadmiernie obawiają się o zdrowie. Jeśli chcesz poprawić jakość relacji z bliskimi, stawić czoła trudnościom lub po prostu chcesz się rozwijać i lepiej poznać siebie

Oferuję trapię

 • w jednym z lepiej zbadanych podejść, którego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi
 • nastawioną na rozwiązywanie bieżących, konkretnych problemów; zmianę myślenia i zachowań, które często stoją na przeszkodzie w realizacji celów życiowych
 • krótkoterminową : może trwać od 4 tygodni do 6 miesięcy,
 • opartą na współpracy z terapeutą, który towarzyszy i wspiera w odkrywaniu przyczyn trudności i poszukiwaniu nowych rozwiązań.
Magdalena Pęcak

Paulina Kamińska

Jestem psychologiem. Zapewniam wsparcie psychologiczne:

 • rodzicom dzieci z trudnościami wychowawczymi, w zakresie trudności rozwojowych, doświadczających trudności ze względu na diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera;
 • dzieciom w zakresie trudności szkolnych, nadmiernej nieśmiałości, wycofania, trudności emocjonalnych, hiperaktywności, doświadczających trudności ze względu na diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera;
 • młodzieży doświadczającej trudności emocjonalnych, wykluczenia;
 • dzieciom i młodzieży w zakresie treningu umiejętności społecznych i radzenia sobie z emocjami;
 • dzieciom i rodzicom w sytuacji rozwodu.

Prowadzę psychoedukację dla młodzieży i rodziców.

Paulina Kamińska

Mariusz Borek

Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeutą w procesie certyfikacyjnym. Ukończyłem szkolenie z pracy metodą EMDR rekomendowaną przez Światową Organizecję Zdrowia do pracy z traumą. Jestem w trakcie szkolenia przygotowującego do pracy metodą psychodramy. Ukończyłem również dwuletnią szkołę trenerów.
Ponadto uczestniczyłem w wielu warsztatach oraz konferencjach poświęconych psychoterapii. Stale podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje, gdyż uważam, że psychoterapia jest procesem wymagającym ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy oraz umiejętności.

Od kilkunastu lat pracuję, pomagając ludziom w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi. Swoje doświadczenie zdobywałem w placówkach medycznych, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową. Współpracowałem również z urzędami miast i szkołami, tworząc i prowadząc programy profilaktyczne. Swoim doświadczeniem płynącym z pracy psychoterapeutycznej dzieliłem się również jako prelegent na konferencjach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Society for Trauma and Dissociation.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, która jest nadzorem merytorycznym podejmowanych przeze mnie oddziaływań terapeutycznych. W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty dostępnego na stronie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zobacz więcej

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne dla osób potrzebujących wsparcia w trudnych momentach życiowych. Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym, ale korzystam również z innych podejść, takich jak poznawczobehawioralne (w skład którego wchodzi EMDR) czy nurt humanistyczno-egzystencjalny. Dostosowuję techniki pracy do potrzeb osoby która przychodzi po pomoc.

Psychoterapię rozumiem jako proces, w który zaangażowane są dwie strony. Wspólne tworzenie programu leczenia i zmiany daje możliwość lepszego i trafniejszego dostosowania sposobu leczenia do zgłaszanego problemu. Podstawą wspólnej pracy, z której płynie zmiana jest relacja terapeutyczna, którą rozumiem jako doświadczenie oparte na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Takie warunki sprzyjają zmierzeniu się z trudnościami i lękami. W takiej atmosferze można bardziej poznać i zmieniać siebie bez poczucia osamotnienia oraz z większym poczuciem siły. Ten sposób pracy oferuję Ci w moim gabinecie.

Mariusz Borek

Maryla Lasok

Jestem logopedą i pedagogiem. Zajmuję się diagnozą:

 • zaburzeń przetwarzania słuchowego (badanie jest wykonywane na platformie Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy),
 • zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • gotowości szkolnej,
 • dysleksji,
 • dyskalkulii.

Prowadzę terapię w kierunku:

 • wspomagania przetwarzania słuchowego,
 • rozwijania mowy,
 • niwelowania wad wymowy,
 • rozwijania gotowości szkolnej,
 • rozwijania umiejętności związanych z czytaniem, pisaniem i liczeniem u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Maryla Lasok

Robert Skandy

Sport od najmłodszych lat towarzyszył mi w życiu. Po kilkunastu latach grania w piłkę nożną zdecydowałem o mocniejszym skupieniu się na studiach. Kończąc katowicki AWF (magister wychowania fizycznego o specjalizacji trening sportowy), zdobyłem ogrom wiedzy, który chciałbym wykorzystać praktycznie. Studiując psychologię na Uniwersytecie Śląskim, uczęszczałem również na zajęcia fakultatywne z psychologii sportu.

Oprócz oferty stricte sportowej (testy motoryczne, trening osobisty) proponuję pomoc w przygotowaniu mentalnym, przeprowadzając treningi za pomocą maszyny Biofeedback EEG przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Spotkania gwarantują poprawę koncentracji uwagi, pewności siebie oraz obniżenie stresu wynikającego z nauki szkolnej i pracy. Obserwuje się udowodnione naukowo postępy w nauce i sporcie oraz poprawę relacji interpersonalnych. Biofeedback EEG wykorzystywany jest w sporcie olimpijskim oraz akademickim na amerykańskich uczelniach. To w pełni bezpieczna metoda oparta na sprzężeniu zwrotnym.

Pracowałem jako opiekun niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie w Nowym Jorku, co dało mi niezwykle cenne doświadczenie współpracy z tymi osobami.

Zobacz więcej

Staram się utrwalać swoją wiedzę, odbywając staże (np. Cracovia Kraków, polska ekstraklasa) i międzynarodowo wymieniając poglądy (University of South Carolina, Stany Zjednoczone).

Dodatkowe kompetencje:

 • trener przygotowania motorycznego – ukończone dwusemestralne studia podyplomowe ,,Przygotowanie Motoryczne w Zespołowych Grach Sportowych”, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
 • trener piłki nożnej UEFA A,
 • trener biofeedback EEG I stopnia,
 • trener biofeedback EEG II stopnia,
 • trener personalny – AWF w Katowicach,
 • instruktor ćwiczeń siłowych – AWF w Katowicach,
 • instruktor tenisa ziemnego – AWF w Katowicach.

Robert Skandy